Mo-Bo och Hållbarhetsmålen


För att vi ska klara en fortsatt utveckling samt leva inom planetens gränser behöver vi hitta nya lösningar för att främja hållbart beteende samt utveckla ett bostadsbyggande som använder resurser mer effektivt. Mo-Bo är en del i att förändra beteenden, minska CO2 utsläpp i både bygg- och driftfas.

3. Hälsa och välbefinnande

 • Minskad fossilanvändning ger renare luft och ökad motion ger färre döda i förtid.

5. Jämställdhet

 • Investeringar i mobilitet blir mer jämställda eftersom dagens subventioneringar av parkeringskostnader gynnar bilägare där män är i majoritet.
 • En övergång från privatbilism till gång, cykel och kollektivtrafik ger ökad trygghet i det offentliga rummet.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 • Mer diversifierat utbud av bostäder.
 • Ny marknadsnisch genom innovationer inom mobilitetstjänster, byggnadsutformning och IKT (boknings-, access- och samordningssystem).
 • Bryter sambandet tillväxt–miljöförstöring.
 • Resurseffektivisering och integrering av rena och miljövänliga tekniker bidrar till innovativ bostadsarkitektur och effektivare transportsystem.

11. Hållbara städer och samhällen

 • Mer överkomliga bostäder och transporter.
 • Byggd miljö som stöttar hållbart resande.
 • Minska negativ miljöpåverkan/person.
 • Bostadsgårdar utan underbyggda garage (bättre jordmån och mer växtlighet) förbättrar för heat-island, dagvatten och ekosystem.

12. Hållbar konsumtion och produktion

 • Efterfrågad mobilitet till lägre kostnad och mindre miljöpåverkan.
 • Ökad medvetenhet om hållbar livsstil.

13. Bekämpa klimatförändringen

 • Minskat CO2 utsläpp.
 • Lokalt omhändertagande av dagvatten.