NOUVELLE – Ett HEM MED INTEGRERADE MOBILITETSLÖSNINGAR

Fokusområden

I innovationsprojektet Mo-Bo undersöker vi hur arkitektur kan stötta omställningen till ett mer hållbart samhälle, med ökat delande och förnyad mobilitet.
Go to ARKITEKTUR

ARKITEKTUR

Vi utvecklar och testar innovativ bostads arkitektur med rum och design för hållbara mobilitetslösningar. Nya rumssamband, ökad gårdsyta, transparens och gemensamma ytor kännetecknar den nya arkitekturen.

Go to Mobilitetstjänster

Mobilitetstjänster

Mo-Bo handlar om att integrera mobilitetstjänster i bostadsmiljön, här utvecklar vi Maas konceptet EC2B, vi mäter användning, nöjdhet och attitydförändringar för att utveckla tjänsten.

Go to Policyutveckling

Policyutveckling

Vi testar och utvecklar styrdokument, avtal och detaljplaner för att nå hållbarhetsmålen. Vi undersöker “efficency norm” och hur vi kan optimera investeringarna.

Användardrivet

I projektet utgår vi från de boendes behov, det ska vara enkelt att välja att resa hållbart. Vi utvecklar en livsmiljö som främjar delande och svarar upp mot boendes behov.

Har du en projektidé som du vill se ska bli en del av Mo-Bo? Vi söker efter fler testbäddar i befintlig miljö

Om mo-bo

Delning + tjänster + fossilfritt
Delningsekonomi och mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur. Mo-Bo är ett bostadskoncept med mobilitetstjänster som löser de boendes transporter på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt.

Mobilitetstjänster möjliggör att fler människor och varor kan transporteras av färre fordon, vilket innebär smartare användning av resurser och ytor. I anslutning till bostaden frigörs stora ytor och kostnader som tidigare investerats i privata bilplatser. Sammantaget innebär lösningen bättre kvalitet i livsmiljön, förbättrad klimatprestanda i bygg och drift samt ett mer ekonomiskt och miljövänligt vardagsresande för de boende.

För kommun och fastighetsutvecklare innebär delad mobilitet att bostäder skulle kunna byggas på platser där det i dagsläget inte är möjligt pga ytbrist eller höga produktionskostnader. För boende minskar kostnader för boende och resor sammantaget, och man får en mer kvalitativ bostadsmiljö.

ett samverkans projekt

Vi har en sektors- och ämnesövergripande organisation bestående av de centrala parter för innovativ bostadsutveckling. Vår tvärdisciplinära konstellation säkerställer den kunskap som krävs för att utveckla banbrytande bostadsarkitektur med integrerad mobilitet.

Theory Into Practice

Projektledare, arkitekt
Arkitektkontor i Stockholm med inriktning resiliens och hållbar förnyelse. Utöver konsulttjänster bedriver TIP forsknings- och utvecklingsprojekt.

Upplands väsby kommun

Planarkitekt, Trafikplanerare, Miljöstrateg, Exploateringsingenjör
Medverkar gör planarkitekt Mats Åberg, projektledare för aktuell detaljplan. Anders Ström, trafikplanerare. Annika Eriksson, mark- och exploateringsingenjör med erfarenhet av avtalsreglering kopplat till genomförande / exploatering och fastighetsjuridik.

Laterre

Fastighetsutvecklare
Byggherre och ägare av fastigheten Vilunda 18:1. Erika Lundvall, projektledare med stort engagemang i hållbarhetsfrågor och initiativ till att driva fram en alternativ fastighetsutveckling, med redskap som transparens och miljötänk.

Trivector

Experter inom hållbara transporter
Malin Gibrand har lång erfarenhet från både utrednings- och forskningsprojekt inom hållbara transporter.

KTH Green leap

Forskare
KTH, Green Leap medverkar med sin expertis från flera discipliner. Elina Eriksson , biträdande lektor, människa-datorinteraktion med inriktning mot hållbarhet, kommer att agera forskningsledare inom projektet. Mirjam Börjesson Rivera, forskare på miljöstrategisk analys med erfarenheter från bland annat Vinnova projektet “Innovativ parkering”. Som referensgrupp finns även Teo Enlund, produkt- och tjänstedesigner med erfarenheter från “Ett bilfritt år”.

SLU

Forskare vid institutionen för stad och land
Från SLU medverkar Josefin Wangel, forskare vid institutionen för stad och land. Ett av hennes intresseområden är socio-teknisk innovation och aktörssamverkan. Sedan 2017 är Josefin även biträdande programchef för SLU Framtidens städer.

Urbio

Lanskapsarkitekt
Felix Melin medverkar med kunskaper om landskapsrum, lösningar för att stärka lokala ekosystemtjänster och genomförbarhet.

MINOZA

Expert inom delningsekonomi samt innovationsprocesser

Uppsala Kommun

Mobilitetsstrateg
Från Uppsala Kommun medverkar enhetschefen för mobilitet, Mario Rivera. Mario har byggt stommen för mobilitetsarbete för Östra Sala Backe (studieobjekt), samt Ulleråker och innerstaden

Mo-Bo finansieras av Vinnova inom utlysningen Utmaningsdriven innovation

Aktuellt från projektet

Kontakta oss

Mejla eller ring Anna på anna@theoryintopractice.se, +46 (0)72 256 4525